• Cele i działania

  Cele Fundacji Aplica są następujące:

  • wspieranie ludzi w rozwijania wiedzy, umiejętności, świadomości i postaw umożliwiających efektywne funkcjonowanie zawodowe, rodzinne i społeczne
  • udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego, prawnego, psychoedukacyjnego, edukacyjnego oraz informacyjnego różnym grupom społecznym, także tym defaworyzowanym
  • działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego
  • wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych, wzmocnienia więzi rodzinnych i zapobiegania patologiom
  • realizacja działań związanych z profilaktyką i prewencją w zakresie negatywnych zjawisk społecznych i zawodowych
  • propagowanie korzystania z pomocy ekspertów
  • wspieranie dobroczynności i działań pomocowych realizowanych przez inne podmioty
  • wspieranie rozwoju liderów i przywódców społecznych oraz gospodarczych, w tym liderów organizacji chrześcijańskich
  • wspieranie środowisk związanych z rozwojem w zakresie coachingu, mentoringu, trenerstwa i innych form kształcenia dorosłych
  • wspieranie prawidłowego rozwoju oraz promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia
  • organizacja wolontariatu i innych działań społecznych
  • tworzenie i wspieranie standardów usług szkoleniowych i innych form rozwoju osobistego i zawodowego: coaching, mentoring, treningi i warsztaty szkoleniowe
  • popieranie innowacji w pracy dydaktyczno-wychowawczej

   

   

  Fundacja Aplica realizuje swoje cele poprzez różne działania, takie jak:

  • psychoterapia (indywidualna oraz grupowa), interwencja kryzysowa, terapia uzależnień oraz inne formy pomocy psychologicznej, w tym coaching
  • wykłady, seminaria, konferencje, mityngi
  • szkolenia, warsztaty, treningi i inne grupowe formy pracy
  • doradztwo i poradnictwo zawodowe (indywidualne oraz grupowe)
  • badania i publikacje
  • certyfikowanie szkoleń i uprawnień zawodowych
  • kampanie promocyjno-informacyjne
  • organizacja imprez kulturalnych, konferencji, wykładów
  • opracowanie i udostępnianie kursów i materiałów szkoleniowych (w tym e-kursów i materiałów elektronicznych)
  • działalność wydawniczą w zakresie artystycznym, naukowym i informacyjnym (publikacja książek, czasopism, albumów, płyt na nośnikach elektronicznych)
  • organizacja szkoleń, warsztatów i seminariów dla rodziców, pedagogów i wychowawców
  • organizowanie placówek i ośrodków specjalistycznej pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym
  • szkolenia dla członków organizacji pozarządowych i osób pragnących rozwiązywać problemy społeczne
  • wymiana informacji, wiedzy i doświadczeń
  • prowadzenie konsultacji i działalności doradczej dla organizacji pozarządowych oraz innych instytucji
  • współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji

   

  Dla osiągnięcia swych celów Fundacja Aplica może wspierać działalność innych osób i instytucji, która jest zbieżna z jej celami, oraz inne podmioty działające w obszarze ekonomii społecznej, psychologii, psychoterapii, interwencji kryzysowej, trenerstwa, coachingu i mentoringu.