Misja i wartości

Stanowimy zespół specjalistów: psychologów, psychoterapeutów, trenerów, coachów, pedagogów, interwentów kryzysowych. Pierwsze realizacje naszych projektów datuje się na rok 2000. Współpracę z nami doceniły instytucje z regionu Małopolski, Lubelszczyzny, Śląska. Mamy w swoim dorobku także projekty o charakterze ogólnopolskim.

Nasze działania zostały sformalizowane w 2008 roku poprzez założenie działalności gospodarczej. W roku 2014 przekształciliśmy działalność gospodarczą w Fundację Aplica, co pozwoliło nam poszerzyć spektrum naszych działań, a tym samym wspierać inne inicjatywy o charakterze rozwojowym i  podjąć współpracę z innymi partnerami.

Wyznajemy zasadę, że jeśli za dużo powiemy – Ty prawdopodobnie zapomnisz…. Kiedy Ci pokażemy jak zrobić- być może zapamiętasz…. Ale kiedy Cię w to zaangażujemy- zapewne zapamiętasz i zrozumiesz. Wierzymy w ludzi i ich ogromny potencjał- wiemy też jak go wydobyć!

Naszymi głównymi wartościami są profesjonalizm, uczciwość doświadczenie i pasja w pracy z ludźmi oparte na rzetelnej wiedzy i nieustannie pogłębianym rozwoju i superwizji.

 

ZAKRES DZIAŁANIA

Celami Fundacji są:

 1. wspieranie ludzi w zakresie rozwijania wiedzy, umiejętności, świadomości i postaw umożliwiających efektywne funkcjonowanie zawodowe, rodzinne i społeczne;
 2. udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego, prawnego, psychoedukacyjnego, edukacyjnego oraz informacyjnego różnym grupom społecznym, w tym grupom defaworyzowanym;
 3. działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego;
 4. wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wzmocnienia więzi rodzinnych i zapobiegania patologiom;
 5. realizacja działań związanych z profilaktyką i prewencją (w zakresie przeciwdziałania i zwalczania negatywnych zjawisk społecznych i zawodowych);
 6. propagowanie korzystania z pomocy ekspertów;
 7. wspieranie dobroczynności i działań pomocowych, realizowanych przez inne podmioty;
 8. wspieranie rozwoju liderów i przywódców społecznych oraz gospodarczych, w tym liderów organizacji chrześcijańskich,
 9. wspieranie środowisk związanych z rozwojem i ideą kształcenia dorosłych,  w tym coachingu, mentoringu, trenerstwa i innych form kształcenia dorosłych,
 10. wspieranie prawidłowego rozwoju oraz promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia,
 11. organizacja wolontariatu i innych działań społecznych,
 12. tworzenie i wspieranie standardów usług szkoleniowych i innych form rozwoju osobistego i zawodowego : coaching, mentoring, treningi i warsztaty szkoleniowe, szeroko rozumianej pomocy psychologicznej;
 13. popieranie innowacji w pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej z dziećmi i młodzieżą.

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez działania takie jak:

 • psychoterapia (indywidualna oraz grupowa), interwencja kryzysowa, terapia uzależnień oraz inne formy pomocy psychologicznej, coaching,
 • wykłady, seminaria i konferencje, mitingi,
 • szkolenia, warsztaty, treningi i inne grupowe formy pracy,
 • doradztwo i poradnictwo zawodowe (indywidualne oraz grupowe),
 • różnego rodzaju badania i publikacje,
 • certyfikowanie szkoleń i uprawnień zawodowych,
 • kampanie promocyjno – informacyjne,
 • organizacja imprez kulturalnych, konferencji, wykładów,
 • opracowanie i udostępnianie różnego rodzaju kursów i materiałów szkoleniowych (w tym e-kursów i materiałów w postaci elektronicznej),
 • działalność wydawniczą w zakresie artystycznym, naukowym i informacyjnym (publikacja książek, czasopism, albumów, płyt oraz wydawnictw na nośnikach elektronicznych),
 • organizację szkoleń, warsztatów i seminariów dla rodziców, pedagogów i wychowawców,
 • organizowanie placówek i ośrodków specjalistycznej pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym,
 • szkolenia dla członków organizacji pozarządowych i osób pragnących rozwiązywać problemy społeczne,
 • zbieranie i wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń,
 • prowadzenie konsultacji i działalności doradczej dla organizacji pozarządowych oraz innych instytucji,
 • działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność, innych osób i instytucji, zbieżną z jej celami oraz inne podmioty działające w obszarze ekonomii społecznej, psychologii, psychoterapii, interwencji kryzysowej, trenerstwa, mentoringu, coachingu.

WARTOŚCI

Opieramy się na dążeniu do zapewniania rzetelnej i użytecznej wiedzy i pomocy w przystępnej i profesjonalnej formie.

 • Profesjonalizm
 • Uczciwość
 • Innowacyjność
 • Interaktywność