• Interwencja kryzysowa – podejście profesjonalne

  Program szkolenia:

  1. Podstawowe pojęcia teorii kryzysu:
   • psychologiczne rozumienie kryzysu
   • rodzaje sytuacji kryzysowych
   • mechanizmy i strategie radzenia sobie z kryzysem (coping)
   • teorie kryzysu
   • czynniki, przebieg i rozpoznawanie reakcji kryzysowej
  2. Interwencja kryzysowa w praktyce – cele i etapy interwencji kryzysowej:
   • tworzenie kontaktu emocjonalnego z osobą w kryzysie
   • zbieranie informacji i analiza systemu wsparcia społecznego
   • rozwiązywanie problemów związanych z kryzysem
  3. Podstawowe cechy i umiejętności pomagającego
  4. Specyfika telefonicznej interwencji kryzysowej
  5. Interdyscyplinarne podejście do pomocy osobom w kryzysie
  6. Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej:
   • sześcioetapowy model interwencji kryzysowej
   • diagnoza natężenia kryzysu
   • system oceny selekcyjnej i ocena stanu klienta
  7. Kontakt i relacja terapeutyczna w interwencji:
   • wysłuchiwanie w interwencji kryzysowej
   • komunikacja i sposób działania w interwencji kryzysowej
  8. Modele interwencji kryzysowej
  9. Interwencja kryzysowa w praktyce – ćwiczenie umiejętności terapeutycznych.

   

  Adresaci szkolenia:

  Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, władze lokalne, katecheci, księża, policja, straż miejsca, studenci.

   

  Spodziewane efekty:

  • przybliżenie problematyki kryzysu
  • poszerzenie wiedzy na temat interwencji kryzysowej
  • zdobycie umiejętności rozpoznawania i oceny stanu kryzysu oraz efektywnej pracy interwenta kryzysowego
  • nauka nawiązywania kontaktu emocjonalnego, przezwyciężania barier komunikacyjnych oraz metod aktywnego słuchania

   

  Cele szkolenia:

  • zapoznanie z terminologią, z psychologicznym rozumieniem kryzysu oraz mechanizmami radzenia sobie z nim
  • nabycie umiejętności rozpoznawania objawów stanu kryzysu i jego rodzaju (kryzysy przemiany, traumatyczne, chroniczne)
  • nabycie umiejętności nawiązywania kontaktu z klientem, analizy realnego wsparcia społecznego
  • nabycie umiejętności tworzenia indywidualnych planów pracy z klientem
  • zapoznanie z punktami pomocy dla osób doświadczających negatywnych przeżyć i kryzysów

   

  Forma zajęć:

  • interaktywne metody szkoleniowe: burza mózgów, ćwiczenia w grupach, studium przypadku
  • praktyczne ćwiczenia pracy interwenta
  • wykłady z użyciem multimediów, filmu, videotreningu
  • szkolenie z udziałem dwóch trenerów Fundacji Aplica

   

  Na koniec szkolenia uczestnicy dostają ponadto przydatne materiały oraz certyfikat ukończenia kursu.

   

  Czas trwania i koszt szkolenia:

  • 30 godzin
  • cena ustalana jest indywidualnie