Szkoła Liderów

Szkoła Liderów jest 12 miesięcznym cyklem szkoleniowym skierowanym do osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje liderskie. To praktyczny warsztat umiejętności liderskich połączony z dużą dawką wiedzy niezbędnej do funkcjonowania w roli lidera. Podczas Szkoły liderów wspieramy każdego lidera w jego procesie rozwoju. Potencjalni i obecni liderzy otrzymują narzędzia i wiedzę , by jeszcze skuteczniej wywierać wpływ i zmieniać otaczającą rzeczywistość.

W trakcie rocznego procesu szkoleniowego, każdy uczestnik ma również okazję uzyskać wyczerpujące informacje na temat tego jak jest odbierany i rozumiany przez pozostałych członków grupy. Może poznać swoje silne i słabe strony w zakresie umiejętności kontaktowania się z innymi i funkcjonowania w grupie. Ma też wielokrotnie okazje do wypróbowania nowych zachowań i ról, uzupełnienia braków, skorygowania błędów, zmierzenia się z własnym trudnościami w kontakcie z innymi. Szkoła liderów jest także okazją do poznania procesów zachodzących w grupie oraz tkwiących w niej możliwości rozwojowych.

Jak wygląda to w praktyce?

Uczestnicy Szkoły Liderów biorą udział w 12 zjazdach szkoleniowych, które odbywają się od piątku do soboty. Dodatkowo dwa razy w roku odbywają się zjazdy 3 dniowe o bardziej intensywnym charakterze. Każdy warsztat poświęcony jest innym zagadnieniom, związanym z kluczowymi dla liderów kompetencjami. Dopełnieniem warsztatów szkoleniowych są indywidualne spotkania z mentorskie i coachingowe umożliwiające asymilację treści zdobywanych na zajęciach, jak również pracę nad własnymi ograniczeniami i zasobami. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów i coachów. Więcej informacji na temat osób prowadzących znajdziesz na stronie: https://www.aplica.pl

W ramach szkoleń wykorzystujemy różnorodne formy edukacyjne: zajęcia outdoorowe, gry szkoleniowe i symulacyjne, twórcze eksperymenty, interaktywne metody treningowe: burza mózgów, ćwiczenia w grupach i parach, dialog, ćwiczenia rywalizacyjne,indywidualne prezentacje, odgrywanie ról, gry zespołowe, informacje zwrotne.

 Powyższy program cechują:

 • Integracja różnych podejść i dziedzin nauki w pracy lidera
 • Wyposażenie uczestników szkolenia w solidną wiedzę m.in. z zakresu komunikacji, procesów grupowych, analizy potrzeb, konstruowania celów, wytyczania wizji i kierunku rozwoju.
 • Przełożenie wiedzy teoretycznej na praktyczne umiejętności w pracy z osobami i grupami osób. Ćwiczenie i poszerzanie własnego warsztatu liderskiego.
 • Pomoc przy wglądzie we własne procesy psychiczne, komunikowanie się w relacjach interpersonalnych.
 • Wysokie doświadczenie i kwalifikacje osób realizujących program. Solidne podstawy teoretyczne zbudowane na praktycznym doświadczeniu. Współpraca z doświadczonymi trenerami, coachami.
 • Nastawienie programu na wyposażenie uczestników w konkretne umiejętności praktyczne potrzebne w pracy lidera.
 • Różnorodność form pracy szkoleniowej: (miniwykłady, dyskusje, praca w małych grupach, praca z kamerą tzw. videotrening, , kwestionariusze samooceny, burza mózgów, ćwiczenia parach, dialog; ćwiczenia rywalizacyjne, indywidualne prezentacje; odgrywanie ról, gry zespołowe, informacje zwrotne;
 • Aktywizacja uczestników- zaangażowanie ich w samodzielne stosowanie poznawanych metod i technik pracy
 • Praktyczne zastosowanie- wykorzystywanie zdobytych umiejętności w symulowanych i rzeczywistych sytuacjach
 • Konsultacje indywidualne: mentoring i coaching

Korzyści z udziału w Szkole Liderów:

 • zrozumienie sztuki kontaktu/ komunikacji w relacjach interpersonalnych
 • poszerzenie wiedzy oraz prawidłowego rozumienia przywództwa
 • zdobycie umiejętności przezwyciężania barier komunikacyjnych oraz metod aktywnego słuchania;
 • rozszerzenie kompetencji w budowaniu relacji i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych
 • odkrywanie osobistych zasobów i potencjału oraz wydobywanie pozytywnej energii do działania szczególnie w obszarze liderskim
 • praca nad własnymi obawami i trudnościami związanymi z funkcjonowaniem w organizacji
 • pogłębienie wiedzy o sobie, swoich umiejętnościach i potrzebach;
 • pogłębienie refleksji nad własnym sposobem pracy
 • własny rozwój
 • budowanie zaufania, szacunku dla siebie, swojej odrębności i odrębności innych
 • poszerzenie umiejętność tworzenia własnej i świadomej drogi rozwoju
 • podniesienie poczucia własnej wartości.
 • okazja do pracy nad mechanizmami i strategiami radzenia sobie z trudnymi sytuacjami (coping).
 • poszukiwanie realnych celów i planów życiowych- poszerzanie świadomości własnych ograniczeń i możliwości.
 • interakcja- ekspresja i samopoznanie (eksploracja indywidualnych wzorców reagowania w sytuacjach interpersonalnych czyli: bliskość i dystans, zaufanie i kontrola, empatia i jej brak, udzielanie pomocy i korzystanie z pomocy innych).
 • wzajemne wspieranie się, budowanie bliskich i szczerych relacji, kreatywności i otwartości;
 • budowanie zaufania i poczucia zadowolenia z przynależności do grupy;

Tematyka zajęć Szkoły Liderów:

 • Trening integracyjny przygotowujący do efektywnego uczenia się w grupie
 • Kim jest lider – kompetencja, wiedza, umiejętności, charakter
 • Komunikacja w pracy lidera
 • Asertywność lidera
 • Proces grupowy
  • Trudne sytuacje w grupie
  • Konflikt grupowy
  • Dynamika grupy
  • Etapy tworzenia i rozwoju grupy
  • Struktura grupy i normy
 • Autoprezentacja w pracy lidera
  • Gramatyka języka ciała
  • Wystąpienia publiczne
  • Prezentacja
 • Analiza potrzeb
  • Wyznaczanie celów
  • Wizja i misja organizacji

Jeśli jesteś zainteresowany zorganizowaniem Szkoły Liderów dla swojego zespołu to prosimy skontaktuj się z nami!