Utracona wolność – problematyka narkomanii (warsztat dla profesjonalistów)

Szkoła jest zobowiązana statutowo do działań profilaktycznych wobec swoich uczniów. O zakresie tych działań w różnych szkołach decydentami powinni być dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne w porozumieniu z rodzicami, wychowawcy klas. Okazuje się, bowiem, że w szkołach, w których nauczyciele uważali, że nie ma problemu narkomanii, aż 40 % uczniów ma bezpośredni kontakt z narkotykami lub osobami narkotyzującymi się systematycznie. Co trzecia osoba w szkole wie od kogo można kupić narkotyk, bądź osobiście zna dealera. Rolą profilaktyka jest diagnoza sytuacji w szkole, przeprowadzenie zajęć w klasach spotkań z rodzicami oraz radą pedagogiczną. Dlatego trenerzy grupy Aplica są również koordynatorami zadań podjętych przez szkołę, mogą służyć fachową poradą i sugerować pewne rozwiązania, czy kierować młodzież do konkretnych instytucji pomocowych. Aby nauczyciele mogli sami kontrolować sytuację w szkole powinni posiadać określoną wiedzę:

 • Znać rodzaje narkotyków i ich nazwy sloganowe;
 • Wiedzieć jak wyglądają i w jaki sposób są zażywane przez młodzież;
 • Dokładnie znać symptomy działania środków psychoaktywnych i umieć rozpoznawać czy uczeń jest pod wpływem narkotyku;
 • Umieć obserwować zmiany zachowań i wychwycić sygnały ostrzegawcze np.: przynależność do subkultury młodzieżowej, wagary, znaczne opuszczanie w nauce, apatia, agresja, euforia bez powodu;
 • Wiedzieć, w jaki sposób rozmawiać z młodzieżą o środkach psychoaktywnych;
 • Znać przyczyny, dla których młodzi ludzie sięgają po narkotyki;
 • Wiedzieć, do kogo można się zwrócić w przypadku rozpoznania uzależnienia ucznia.

Te informacje pomogą nauczycielom nabrać pewności w działaniu i zlikwidują poczucie bezradności wynikające z niewiedzy.

 

 

Program

 1. Narkomania – główne pojęcia i terminy:
  • nadużywanie a uzależnienie;
  • uzależnienie fizyczne, psychiczne i społeczne;
  • fazy uzależnienia, zespół abstynencyjny i zjawisko tolerancji (tolerancja krzyżowa).
 2. Diagnostyka narkomanii ( Jak rozpoznać osobę pod wpływem substancji psychoaktywnej? Jak rozpoznać symptomy uzależnienia?).
 3. Poszczególne typy toksykomanii, rozpoznawanie narkomanii- obraz kliniczny (substancje psychoaktywne).
 4. Rodzina i środowisko szkolne wobec zjawiska narkomanii (praca z rodziną oraz właściwe postawy rodziny i otoczenia wobec dziecka).
 5. Zapobieganie i profilaktyka, wczesna interwencja oraz likwidacja skutków:
  • nawiązywanie pierwszego kontaktu z osobą uzależnioną (eksperymentującą)
  • podstawowe cechy i umiejętności pomagającego;
  • elementy pracy motywacyjnej;
  • leczenie uzależnienia ( metody leczenia, gdzie uzyskać pomoc?).

 

Adresaci   

 • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni;
 • władze lokalne, katecheci, księża, policja, straż miejska;
 • studenci, inne osoby pracujące z młodzieżą;

 

Cel realizacji programu z uczestnikami

 • przybliżenie problematyki narkomanii, zapoznanie się z terminologią, mechanizmami uzależnienia;
 • poszerzenie wiedzy oraz prawidłowego rozumienia rodzajów i etapów uzależnienia;
 • zdobycie praktycznych umiejętności rozpoznawania substancji psychoaktywnych, rodzaju toksykomanii, symptomów uzależnienia bądź eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi;
 • nauka nawiązywania prawidłowego kontaktu emocjonalnego z osoba wymagającą pomocy oraz elementów pracy motywacyjnej;
 • zaznajomienie z adresami i punktami w których można znaleźć pomoc dla osób uzależnionych;

Forma zajęć

 • interaktywne metody szkoleniowe: burza mózgów, ćwiczenia w grupach, studium przypadku, materiały filmowe, wiele praktycznych przykładów z pracy interwenta-konsultanta Punktu ds. Narkomanii, miniwykłady, ćwiczenia grupowe i indywidualne;
 • szkolenie prowadzone jest z udziałem dwóch trenerów grupy Aplica
 • uczestnicy otrzymują materiały z zakresu problematyki oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania i koszt szkolenia

 

 • 4-5 godzin (w tym konsultacje po zakończonym szkoleniu),
 • cena: rady pedagogiczne 10-20osób/ 800-950zł – cena zależna jest od miejsca szkolenia (istnieje możliwość zwiększenia ilości godzin i negocjacji ceny)