Akademia Interwencji Kryzysowej

Akademia Interwencji Kryzysowej to kompleksowy cykl 11 warsztatów szkoleniowych w obszarze interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej.

 

Program Akademii Interwencji Kryzysowej

 • Trening interpersonalny;
 • Interwencja kryzysowa- podejście profesjonalne cz.I
 • Interwencja kryzysowa- podejście profesjonalne cz. II
 • Żałoba i utrata- interwencja kryzysowa
 • Samobójstwa- interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna
 • Trening rozwoju osobistego
 • Interwencja kryzysowa w przypadku kataklizmów i katastrof
 • Przemoc- interwencja i wsparcie
 • Debriefing- psychologiczne odreagowanie a stres i wypalenie zawodowe w procesie pomagania
 • Interwencja kryzysowa i terapia w uzależnieniach od substancji psychoaktywnych
 • Interwizja i utrwalenie zdobytej wiedzy

 

Dlaczego Akademia Interwencji Kryzysowej Aplica?

Akademia Interwencji Kryzysowej  to kompleksowy, specjalistyczny  program Grupy „APLICA”, który wypełnia braki jakie w obecnej chwili można zaobserwować w Polsce pomiędzy rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów przygotowanych do pracy z osobami, które na skutek różnych uwarunkowań znalazły się w sytuacji kryzysu psychologicznego (takich jak ofiary przemocy, wypadków, katastrof naturalnych, kryzysów rozwojowych, sytuacyjnych itp.),a możliwościami zdobywania kwalifikacji potrzebnych do takiej pracy. Często droga zdobywania podobnych kwalifikacji, wiedzy, jest zbyt złożona i czasochłonna.

Proponując Państwu poniższą ofertę pragniemy zapewnić, iż jest to kompleksowy program szkoleniowy skoncentrowany na problematyce szeroko rozumianej psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Powyższa problematyka zawiera w sobie wiedzę z psychologii klinicznej i rozwojowej ze szczególnym uwzględnieniem psychologii traumy. Interwencja kryzysowa zakłada kształcenia interdysyplinarne, dlatego też osobami szkolącymi są osoby posiadające długoletnią praktykę w obszarze interwencji kryzysowej i psychologii kryzysu, psychologii klinicznej m.in psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, interwenci kryzysowi, psycholodzy, pedagodzy.

Ogromne znaczenie obok wyposażenia uczestników szkolenia w wiedzę teoretyczną mają umiejętności praktyczne zdobywane podczas kursu. Związane jest to ze specyfiką kontaktu z osobami znajdującymi się w ostrej fazie kryzysu i wymaga umiejętności: oceny ryzyka, budowania planów pomocy, rozwiązania kryzysu, budowania naturalnej sieci wsparcia w środowisku, korzystania z zasobów instytucjonalnych jak również wykorzystania strategii copingu.

Absolwenci szkolenia będą zatem posiadali wiedzę i profesjonalne przygotowanie do prowadzenia interwencji kryzysowej i diagnozy osób dotkniętych kryzysami o zróżnicowanej genezie i symptomatologii.

 

Cel i założenia programu

 • Zdobycie wiedzy na temat: psychologicznych aspektów funkcjonowania w sytuacji kryzysu sytuacyjnego, rozwojowego, egzystencjalnego, chronicznego. Mechanizmów i strategii interwencji kryzysowej w sytuacjach zagrożenie życia. Zdobycie praktycznych umiejętności rozpoznawania i oceny stanu kryzysu oraz efektywnej pracy interwenta kryzysowego. Nauka tworzenia skutecznych indywidualnych planów pracy z klientem i umiejętności nawiązywania kontaktu a także analizy realnego systemu wsparcia społecznego.
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do udzielania pomocy osobom doświadczającym problemów związanych z kryzysem rozwojowym (kryzysy adolescencyjne, rodzinne, zawodowe, wieku średniego, podeszłego i inne), z kryzysem sytuacyjnym (doświadczenia traumatyczne, utrata, żałoba, próby samobójcze, kryzysy związane z adaptacją, chorobą psychiczną, somatyczną, przemocą, uzależnieniem itp.) oraz kryzysem chronicznym.
 • Przygotowanie w zakresie profesjonalnej pomocy w: Ośrodkach i Centrach Interwencji Kryzysowej, Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Pomocy Społecznej, Hospicjach, Klinikach i Szpitalach Psychiatrycznych, Zakładach Karnych i poprawczych, Policji, Służbie Więziennej.

 

Adresaci Akademii Interwencji Kryzysowej

Szkolenie skierowane jest do studentów i absolwentów takich kierunków jak: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, medycyna, socjologia, praca socjalna. W szkoleniu mogą wziąć udział nauczyciele, pedagodzy, terapeuci, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, katecheci, księża, policja, straż miejska, słuchacze policealnych szkół pracowników służb społecznych, pracownicy Ośrodków Interwencji Kryzysowej, MOPS-ów, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, ośrodków wsparcia.

 

Co nas cechuje?

 • Integracja różnych dziedzin psychologii (kryzysu, klinicznej, rozwojowej, społecznej), interdyscyplinarnej wiedzy.
 • Wyposażenie uczestników szkolenia w solidną wiedzę z zakresu wiktymologii, suicydologii, psychopatologii i psychologii kryzysu.
 • Przełożenie wiedzy teoretycznej na praktyczne umiejętności w pracy z osobami dotkniętymi kryzysem. Ćwiczenie i poszerzanie własnego warsztatu pracy.
 • Pomoc przy wglądzie we własne procesy psychiczne, komunikowanie się w pomaganiu. Interwizyjna praca dotycząca własnego warsztatu pracy.
 • Wysokie doświadczenie i kwalifikacje osób realizujących program. Solidne podstawy teoretyczne zbudowane na praktycznym doświadczeniu (wszystkie osoby prowadzące szkolenie pracują z osobami w obszarze psychologii kryzysu)
 • Współpraca z realizatorami z rożnych szkół i podejść terapeutycznych (m.in. podejście psychodynamiczne, Gestalt, skoncentrowane na rozwiązaniach, terapia krótkoterminowa, terapia uzależnień);
 • Nastawienie programu na wyposażenie uczestników w konkretne umiejętności praktyczne potrzebne do pracy z osobami w kryzysie.
 • Dalsza pomoc w postaci grup interwizyjnych i konsultacji.
 • Dwustronna komunikacja i aktywizacja uczestników poprzez ćwiczenia, metody warsztatowe, wykłady, dialog, videotrening, pracę nad własnym rozwojem i świadomością swoich zasobów i ograniczeń.