Przemoc psychoficzyczna- interwencja i wsparcie

Program

 1. Podstawowe pojęcia teorii kryzysu:
 2. Psychologiczne rozumienie kryzysu,
 3. Rodzaje sytuacji kryzysowych, mechanizmy i strategie radzenia sobie z kryzysem (coping),
 4. Teorie kryzysu; czynniki, przebieg i rozpoznawanie reakcji kryzysowej.
 5. Mechanizmy zjawiska przemocy: – czynniki psychologiczne i cykle przemocy – analiza mitów i stereotypów związanych z przemocą w rodzinie – dynamika interakcji pomiędzy ofiarą i sprawcą,
 6. Interwencja kryzysowa wobec dotkniętych problemem przemocy – cele i etapy interwencji kryzysowej: -tworzenie kontaktu emocjonalnego, -zbieranie informacji i analiza systemu wsparcia społecznego; – rozwiązywanie problemów związanych z kryzysem.
 7. Podstawowe cechy i umiejętności pomagającego.
 8. Praca z osobą w kryzysie (przemoc) w oparciu o modele interwencji kryzysowej.
 9. Strategie: ocena i elementy interwencji – przywrócenie poczucia kontroli – uruchamianie zasobów ofiary; – grupy wsparcia jako metoda pracy z ofiarą przemocy w rodzinie.
 10. Interdyscyplinarne podejście do pomocy osobom doświadczającym przemocy

Adresaci     

 • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, terapeuci
 • władze lokalne, katecheci, księża, policja, straż miejska, studenci, słuchacze policealnych szkół pracowników służb społecznych

Cele realizacji programu z uczestnikami

 • przybliżenie problematyki teorii kryzysu, mechanizmów, rodzajów przemocy,
 • poszerzenie wiedzy oraz prawidłowego rozumienia interwencji kryzysowej i pomocy ofiarom przemocy;
 • nauka nawiązywania kontaktu emocjonalnego, przezwyciężania barier komunikacyjnych oraz metod aktywnego słuchania;

Forma zajęć

 • interaktywne metody szkoleniowe: burza mózgów, ćwiczenia w grupach, studium przypadku;
 • wiele praktycznych przykładów z pracy interwenta, miniwykłady, ćwiczenia grupowe i indywidualne;
 • wykłady z użyciem technik multimedialnych, filmy, video trening;
 • każde szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów grupy Aplica;
 • uczestnicy szkolenia otrzymują materiały i certyfikat ukończenia szkolenia

Czas trwania i koszt szkolenia

 •  450zł/ osoba (30 godzin szkoleniowych)
 • dla studentów 390zł/30godz.