Akademia Dobrego Rodzica edycja wiosna 2013

mini_wydarzenie

Rozpoczynamy rekrutację do kolejnej edycji Akademii Dobrego Rodzica! Rekrutacja potrwa od 18 lutego do 15 kwietnia. Pierwsze spotkanie rekrutacyjne podczas którego szczegółowo omówimy zasady udziału i cele programowe odbędzie się w kwietniu b.r. Projekt jest odpowiedzią dla zwiększającego się kryzysu rodziny i autorytetów.  Mając bogate doświadczenie w tworzeniu, prowadzeniu programów oraz warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w całej Polsce, zauważamy konieczność współpracy z opiekunami młodego pokolenia w tematyce szeroko rozumianej profilaktyki. Z badań, które prowadzimy od 2008r. oraz rozmów z rodzicami i nauczycielami wiemy, że pedagogizacja i psychoedukacja rodziców jest niezmiernie potrzebna. Szkoła nie zawsze dysponuje odpowiednią wiedzą, przeszkoleniem i środkami finansowymi aby tym potrzebom sprostać. Cenimy sobie zarówno potrzeby współczesnego rodzica, jak również bliski kontakt w relacji z tymi którzy potrzebują wsparcia. Z tego właśnie powodu zdecydowaliśmy się stworzyć i przeprowadzić program „Akademia Dobrego Rodzica” dla rodziców uczniów gimnazjów sosnowieckich. W ramach projektu profilaktycznego „Utracona Wolność” pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Akademii Dobrego Rodzica – bezpłatnego cyklu 7-10 zajęć warsztatowych – która pozwoli Państwu na rozwinięcie i udoskonalenie umiejętności wychowawczo-komunikacyjnych w rodzinie.

Za udział w Akademii nie ponoszą Państwo żadnych kosztów finansowych. Akademia Dobrego Rodzica to bezpłatny cykl warsztatów składających się z 7 spotkań.

Zapisy do Akademii Dobrego Rodzica:

 • poprzez Formularz zgłoszeniowy
 • poprzez kontakt telefoniczny / mailowy: Michał Kuś: 604 533 207 , e-mail: michal@aplica.pl Krzysztof Demczuk: 607 144 178, e-mail: krzysztof@aplica.pl

W razie pytań prosimy o kontakt. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości.

Gdzie i kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia będą odbywały się w Instytucie Rozwoju Osobistego i Psychoterapii Aplica w Sosnowcu przy ul. Sadowej 10 / piętro III

od kwietnia do czerwca 2013r. w  piątki o godz. 17:00

Serdecznie zapraszamy do udziału w tych wyjątkowych warsztatach! W razie pytań prosimy o kontakt.

Przemoc psychoficzyczna- interwencja i wsparcie

Program

 1. Podstawowe pojęcia teorii kryzysu:
 2. Psychologiczne rozumienie kryzysu,
 3. Rodzaje sytuacji kryzysowych, mechanizmy i strategie radzenia sobie z kryzysem (coping),
 4. Teorie kryzysu; czynniki, przebieg i rozpoznawanie reakcji kryzysowej.
 5. Mechanizmy zjawiska przemocy: – czynniki psychologiczne i cykle przemocy – analiza mitów i stereotypów związanych z przemocą w rodzinie – dynamika interakcji pomiędzy ofiarą i sprawcą,
 6. Interwencja kryzysowa wobec dotkniętych problemem przemocy – cele i etapy interwencji kryzysowej: -tworzenie kontaktu emocjonalnego, -zbieranie informacji i analiza systemu wsparcia społecznego; – rozwiązywanie problemów związanych z kryzysem.
 7. Podstawowe cechy i umiejętności pomagającego.
 8. Praca z osobą w kryzysie (przemoc) w oparciu o modele interwencji kryzysowej.
 9. Strategie: ocena i elementy interwencji – przywrócenie poczucia kontroli – uruchamianie zasobów ofiary; – grupy wsparcia jako metoda pracy z ofiarą przemocy w rodzinie.
 10. Interdyscyplinarne podejście do pomocy osobom doświadczającym przemocy

Adresaci     

 • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, terapeuci
 • władze lokalne, katecheci, księża, policja, straż miejska, studenci, słuchacze policealnych szkół pracowników służb społecznych

Cele realizacji programu z uczestnikami

 • przybliżenie problematyki teorii kryzysu, mechanizmów, rodzajów przemocy,
 • poszerzenie wiedzy oraz prawidłowego rozumienia interwencji kryzysowej i pomocy ofiarom przemocy;
 • nauka nawiązywania kontaktu emocjonalnego, przezwyciężania barier komunikacyjnych oraz metod aktywnego słuchania;

Forma zajęć

 • interaktywne metody szkoleniowe: burza mózgów, ćwiczenia w grupach, studium przypadku;
 • wiele praktycznych przykładów z pracy interwenta, miniwykłady, ćwiczenia grupowe i indywidualne;
 • wykłady z użyciem technik multimedialnych, filmy, video trening;
 • każde szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów grupy Aplica;
 • uczestnicy szkolenia otrzymują materiały i certyfikat ukończenia szkolenia

Czas trwania i koszt szkolenia

 •  450zł/ osoba (30 godzin szkoleniowych)
 • dla studentów 390zł/30godz.

Akademia Interwencji Kryzysowej

Akademia Interwencji Kryzysowej to kompleksowy cykl 11 warsztatów szkoleniowych w obszarze interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej.

 

Program Akademii Interwencji Kryzysowej

 • Trening interpersonalny;
 • Interwencja kryzysowa- podejście profesjonalne cz.I
 • Interwencja kryzysowa- podejście profesjonalne cz. II
 • Żałoba i utrata- interwencja kryzysowa
 • Samobójstwa- interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna
 • Trening rozwoju osobistego
 • Interwencja kryzysowa w przypadku kataklizmów i katastrof
 • Przemoc- interwencja i wsparcie
 • Debriefing- psychologiczne odreagowanie a stres i wypalenie zawodowe w procesie pomagania
 • Interwencja kryzysowa i terapia w uzależnieniach od substancji psychoaktywnych
 • Interwizja i utrwalenie zdobytej wiedzy

 

Dlaczego Akademia Interwencji Kryzysowej Aplica?

Akademia Interwencji Kryzysowej  to kompleksowy, specjalistyczny  program Grupy „APLICA”, który wypełnia braki jakie w obecnej chwili można zaobserwować w Polsce pomiędzy rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów przygotowanych do pracy z osobami, które na skutek różnych uwarunkowań znalazły się w sytuacji kryzysu psychologicznego (takich jak ofiary przemocy, wypadków, katastrof naturalnych, kryzysów rozwojowych, sytuacyjnych itp.),a możliwościami zdobywania kwalifikacji potrzebnych do takiej pracy. Często droga zdobywania podobnych kwalifikacji, wiedzy, jest zbyt złożona i czasochłonna.

Proponując Państwu poniższą ofertę pragniemy zapewnić, iż jest to kompleksowy program szkoleniowy skoncentrowany na problematyce szeroko rozumianej psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Powyższa problematyka zawiera w sobie wiedzę z psychologii klinicznej i rozwojowej ze szczególnym uwzględnieniem psychologii traumy. Interwencja kryzysowa zakłada kształcenia interdysyplinarne, dlatego też osobami szkolącymi są osoby posiadające długoletnią praktykę w obszarze interwencji kryzysowej i psychologii kryzysu, psychologii klinicznej m.in psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, interwenci kryzysowi, psycholodzy, pedagodzy.

Ogromne znaczenie obok wyposażenia uczestników szkolenia w wiedzę teoretyczną mają umiejętności praktyczne zdobywane podczas kursu. Związane jest to ze specyfiką kontaktu z osobami znajdującymi się w ostrej fazie kryzysu i wymaga umiejętności: oceny ryzyka, budowania planów pomocy, rozwiązania kryzysu, budowania naturalnej sieci wsparcia w środowisku, korzystania z zasobów instytucjonalnych jak również wykorzystania strategii copingu.

Absolwenci szkolenia będą zatem posiadali wiedzę i profesjonalne przygotowanie do prowadzenia interwencji kryzysowej i diagnozy osób dotkniętych kryzysami o zróżnicowanej genezie i symptomatologii.

 

Cel i założenia programu

 • Zdobycie wiedzy na temat: psychologicznych aspektów funkcjonowania w sytuacji kryzysu sytuacyjnego, rozwojowego, egzystencjalnego, chronicznego. Mechanizmów i strategii interwencji kryzysowej w sytuacjach zagrożenie życia. Zdobycie praktycznych umiejętności rozpoznawania i oceny stanu kryzysu oraz efektywnej pracy interwenta kryzysowego. Nauka tworzenia skutecznych indywidualnych planów pracy z klientem i umiejętności nawiązywania kontaktu a także analizy realnego systemu wsparcia społecznego.
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do udzielania pomocy osobom doświadczającym problemów związanych z kryzysem rozwojowym (kryzysy adolescencyjne, rodzinne, zawodowe, wieku średniego, podeszłego i inne), z kryzysem sytuacyjnym (doświadczenia traumatyczne, utrata, żałoba, próby samobójcze, kryzysy związane z adaptacją, chorobą psychiczną, somatyczną, przemocą, uzależnieniem itp.) oraz kryzysem chronicznym.
 • Przygotowanie w zakresie profesjonalnej pomocy w: Ośrodkach i Centrach Interwencji Kryzysowej, Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Pomocy Społecznej, Hospicjach, Klinikach i Szpitalach Psychiatrycznych, Zakładach Karnych i poprawczych, Policji, Służbie Więziennej.

 

Adresaci Akademii Interwencji Kryzysowej

Szkolenie skierowane jest do studentów i absolwentów takich kierunków jak: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, medycyna, socjologia, praca socjalna. W szkoleniu mogą wziąć udział nauczyciele, pedagodzy, terapeuci, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, katecheci, księża, policja, straż miejska, słuchacze policealnych szkół pracowników służb społecznych, pracownicy Ośrodków Interwencji Kryzysowej, MOPS-ów, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, ośrodków wsparcia.

 

Co nas cechuje?

 • Integracja różnych dziedzin psychologii (kryzysu, klinicznej, rozwojowej, społecznej), interdyscyplinarnej wiedzy.
 • Wyposażenie uczestników szkolenia w solidną wiedzę z zakresu wiktymologii, suicydologii, psychopatologii i psychologii kryzysu.
 • Przełożenie wiedzy teoretycznej na praktyczne umiejętności w pracy z osobami dotkniętymi kryzysem. Ćwiczenie i poszerzanie własnego warsztatu pracy.
 • Pomoc przy wglądzie we własne procesy psychiczne, komunikowanie się w pomaganiu. Interwizyjna praca dotycząca własnego warsztatu pracy.
 • Wysokie doświadczenie i kwalifikacje osób realizujących program. Solidne podstawy teoretyczne zbudowane na praktycznym doświadczeniu (wszystkie osoby prowadzące szkolenie pracują z osobami w obszarze psychologii kryzysu)
 • Współpraca z realizatorami z rożnych szkół i podejść terapeutycznych (m.in. podejście psychodynamiczne, Gestalt, skoncentrowane na rozwiązaniach, terapia krótkoterminowa, terapia uzależnień);
 • Nastawienie programu na wyposażenie uczestników w konkretne umiejętności praktyczne potrzebne do pracy z osobami w kryzysie.
 • Dalsza pomoc w postaci grup interwizyjnych i konsultacji.
 • Dwustronna komunikacja i aktywizacja uczestników poprzez ćwiczenia, metody warsztatowe, wykłady, dialog, videotrening, pracę nad własnym rozwojem i świadomością swoich zasobów i ograniczeń.