• Interwencja kryzysowa

  Interwencja kryzysowa jest formą pomocy psychologicznej ukierunkowaną na zdarzenie traumatyzujące, czyli wywołujące kryzys – na to, co w kliencie zostało zaburzone poprzez trudną sytuację kryzysową – i mającą na celu przywrócenie równowagi psychicznej, a także złagodzenie objawów kryzysu.

   

  Czym jest kryzys?

  Kryzys jest to stan spostrzegania jakiegoś zdarzenia lub sytuacji jako niemożliwych do wytrzymania trudności, przekraczających możliwości osoby lub jej mechanizmy radzenia sobie. Do czasu, gdy osoba nie dozna uwolnienia od tych emocji, kryzys może powodować poważne zmiany dysfunkcjonalne w sferach: afektywnej, poznawczej i behawioralnej. (Gillialand i James)

   

  Wystąpienie wymienionych poniżej cech oznacza, że z dużym prawdopodobieństwem możemy mówić o kryzysie:

  • obecność ostrego wydarzenia krytycznego lub przewlekłego stresu
  • odczucie wydarzenia jako nieoczekiwanego, zaskakującego
  • spostrzeganie i odbiór sytuacji jako naruszenia, zagrożenia, utraty lub wyzwania
  • poczucie niepewności i braku perspektyw co do przyszłości
  • doświadczenie przez osobę przykrych przeżyć i emocji
  • poczucie utraty kontroli nad własnym życiem
  • naruszenie rutynowych sposobów zachowania, przyzwyczajeń, rytmu dnia
  • stan napięcia emocjonalnego trwający przez pewien czas (najczęściej od dwóch do sześciu tygodni, czasem nawet kilka miesięcy)
  • konieczność zmiany dotychczasowego sposobu funkcjonowania

   

  Rodzaje kryzysów:

  Kryzysy przemiany – naturalne, rozwojowe

  Kryzysy sytuacyjne – przez niektórych nazywane losowymi, incydentalnymi bądź traumatycznymi, jeżeli wywołane są przez silne, urazowe wydarzenia

  Kryzysy chroniczne – do kryzysów chronicznych dochodzi wówczas, gdy zamiast rozwiązania kryzysu przemiany osoba wycofała się lub zastosowała nieskuteczne rozwiązania

  Kryzysy egzystencjalne – odnoszą się do wewnętrznych konfliktów i lęków towarzyszących ważnym ludzkim tematom: celowości życia, odpowiedzialności, niezależności, wolności i zaangażowania

   

  Interwencja kryzysowa jest podejmowana w sytuacjach:

  • kryzysów rodzinnych (zdrada, rozstanie, kryzysy małżeńskie)
  • utraty bliskiej osoby i żałoby
  • kryzysów związanych z zagrożeniem życia: w rodzinie po próbie samobójczej kogoś bliskiego, u osób z myślami samobójczymi i po próbie samobójczej
  • kryzysów egzystencjalnych i tożsamości
  • kryzysów przemiany (np. zmiana stylu życia, narodziny dziecka, opuszczenie przez dziecko domu rodzinnego)
  • kryzysów sytuacyjnych, tj. nagłych: wypadki, katastrofy itp.
  • przemocy psychofizycznej
  • kryzysów emocjonalnych

   

  Możesz skorzystać z naszej pomocy, jeśli:

  • utraciłeś kogoś bliskiego lub żyjesz w obawie przed jego odejściem
  • przeżywasz trudności w związku, małżeństwie lub w kontakcie z dziećmi
  • doświadczasz przemocy psychicznej, fizycznej, wykorzystania seksualnego
  • doświadczyłeś urazowego, traumatycznego zdarzenia w swoim życiu, zmieniającego twoje dotychczasowe funkcjonowanie (przeżycie katastrofy, napadu, gwałtu, wypadku komunikacyjnego itp.)
  • podjąłeś próbę samobójczą, rozważasz taką możliwość lub ktoś z twoich bliskich
  • przeżywasz gwałtowną, niekorzystną zmianę w życiu (utrata pracy, zdrada partnera lub współmałżonka, zagrożenie lub przechodzenie ciężkiej choroby itp.)
  • nadużywasz substancji psychoaktywnych lub ktoś z twoich bliskich jest uzależniony
  • obarczony jesteś wieloma zadaniami, czujesz się obciążony psychicznie, żyjesz w stanie przewlekłego stresu
  • przeżywasz uczucie pustki, straciłeś nadzieję lub sens życia
  • cierpisz na uporczywe dolegliwości natury somatycznej, pomimo braku medycznych przyczyn

   

  Grupowa interwencja kryzysowa / praca z zespołem:

  • przeznaczona jest dla zespołów pracowniczych, które doświadczają problemów na poziomie zawodowym związanych z sytuacją kryzysową w placówce
  • oznacza pracę interwizyjną dla zespołów interwencji kryzysowej w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, PCPR-ach, MOPS itp.