• Przemoc psychofizyczna – interwencja i wsparcie

  Program szkolenia:

  1. Podstawowe pojęcia teorii kryzysu
  2. Psychologiczne rozumienie kryzysu
  3. Rodzaje sytuacji kryzysowych, mechanizmy i strategie radzenia sobie z kryzysem (coping)
  4. Teorie kryzysu – czynniki, przebieg i rozpoznawanie reakcji kryzysowej
  5. Mechanizmy zjawiska przemocy:
   • czynniki psychologiczne i cykle przemocy
   • analiza mitów i stereotypów związanych z przemocą w rodzinie
   • dynamika interakcji pomiędzy ofiarą i sprawcą
  6. Interwencja kryzysowa wobec dotkniętych problemem przemocy
  7. Cele i etapy interwencji kryzysowej: tworzenie kontaktu emocjonalnego, zbieranie informacji i analiza systemu wsparcia społecznego, rozwiązywanie problemów związanych z kryzysem
  8. Podstawowe cechy i umiejętności pomagającego
  9. Praca z osobą w kryzysie (przemoc) w oparciu o modele interwencji kryzysowej
  10. Strategie:
   • ocena i elementy interwencji
   • przywrócenie poczucia kontroli
   • uruchamianie zasobów ofiary
   • grupy wsparcia jako metoda pracy z ofiarą przemocy w rodzinie
  11. Interdyscyplinarne podejście do pomocy osobom doświadczającym przemocy

   

  Adresaci szkolenia:

  Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, terapeuci, władze lokalne, katecheci, księża, policja, straż miejska, studenci, uczestnicy policealnych szkół pracowników służb społecznych.

   

  Cele szkolenia:

  • przybliżenie problematyki teorii kryzysu, jego mechanizmów, rodzajów przemocy
  • poszerzenie wiedzy oraz prawidłowego rozumienia interwencji kryzysowej i pomocy ofiarom przemocy
  • nauka nawiązywania kontaktu emocjonalnego, przezwyciężania barier komunikacyjnych oraz metod aktywnego słuchania

   

  Forma zajęć:

  • interaktywne metody szkoleniowe: burza mózgów, ćwiczenia w grupach, studium przypadku, przykłady z pracy interwenta, miniwykłady
  • wykłady z użyciem technik multimedialnych, filmy, videotrening
  • szkolenie prowadzone przez dwóch trenerów Fundacji Aplica

   

  Na koniec szkolenia uczestnicy dostają ponadto przydatne materiały oraz certyfikat ukończenia kursu.

   

  Czas trwania i koszt szkolenia:

  • 30 godzin
  • cena ustalana jest indywidualnie