• Utracona wolność – problematyka narkomanii (warsztaty dla profesjonalistów)

  Szkoła statutowo jest zobowiązana do działań profilaktycznych, o których zakresie decydują dyrektorzy szkół oraz rada pedagogiczna w porozumieniu z rodzicami i wychowawcami klas. W szkołach, w których nie poruszano problemu narkomanii, aż 40% uczniów ma kontakt ze środkami psychoaktywnymi bądź osobami systematycznie narkotyzującymi się. Co trzeci uczeń wie, kto sprzedaje narkotyki.

   

  Rolą profilaktyka jest diagnoza sytuacji w szkole i przeprowadzenie zajęć w klasach, z rodzicami oraz radą pedagogiczną. Trenerzy Fundacji Aplica mogą służyć fachową poradą, zasugerować pewne rozwiązania i kierować młodzież do instytucji pomocowych. Aby nauczyciele mogli samokontrolować sytuację w szkole, powinni posiadać odpowiednią wiedzę i określone umiejętności:

  • znać rodzaje narkotyków i ich nazwy slangowe
  • wiedzieć, jak wyglądają i w jaki sposób są zażywane przez młodzież
  • znać symptomy działania środków psychoaktywnych i umieć rozpoznawać ucznia pod ich wpływem
  • dostrzegać zmiany zachowania i sygnały ostrzegawcze, m.in.: przynależność do subkultury młodzieżowej, wagary, znaczne opuszczenie w nauce, apatia, agresja, bezpodstawna euforia
  • umieć rozmawiać z młodzieżą o środkach psychoaktywnych
  • znać przyczyny, dla których młodzież sięga po narkotyki
  • wiedzieć, do kogo można się zwrócić w przypadku rozpoznania uzależnienia u ucznia

   

  Program szkolenia:

  1. Narkomania – główne pojęcia i terminy:
   • nadużywanie a uzależnienie
   • uzależnienie fizyczne, psychiczne i społeczne
   • fazy uzależnienia, zespół abstynencyjny i zjawisko tolerancji (tolerancja krzyżowa)
  2. Diagnostyka narkomanii:
   • Jak rozpoznać osobę pod wpływem substancji psychoaktywnej?
   • Jak rozpoznać symptomy uzależnienia?
  3. Poszczególne typy toksykomanii, rozpoznawanie narkomanii – obraz kliniczny (substancje psychoaktywne)
  4. Rodzina i środowisko szkolne wobec zjawiska narkomanii (praca z rodziną oraz właściwe postawy rodziny i otoczenia wobec dziecka)
  5. Zapobieganie i profilaktyka, wczesna interwencja oraz likwidacja skutków:
   • nawiązywanie pierwszego kontaktu z osobą uzależnioną (eksperymentującą)
   • podstawowe cechy i umiejętności pomagającego
   • elementy pracy motywacyjnej
   • leczenie uzależnienia (metody leczenia, gdzie uzyskać pomoc?)

   

  Adresaci szkolenia:

  Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, władze lokalne, katecheci, księża, policja, straż miejska, studenci, inne osoby pracujące z młodzieżą.

   

  Cele szkolenia:

  • przybliżenie problematyki narkomanii, zapoznanie z terminologią i mechanizmami uzależnienia
  • rozumienie rodzajów i etapów uzależnienia
  • zdobycie umiejętności rozpoznawania substancji psychoaktywnych, rodzaju toksykomanii, symptomów uzależniania i eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi
  • nauka pracy motywacyjnej oraz nawiązywania kontaktu emocjonalnego z osobami wymagającymi pomocy
  • zapoznanie z punktami pomocy dla osób uzależnionych

   

  Forma zajęć:

  • interaktywne metody szkoleniowe: burza mózgów, ćwiczenia w grupach, studium przypadku, materiały filmowe
  • przykłady pracy interwenta i konsultanta punktu ds. narkomanii, miniwykłady
  • szkolenie prowadzone przez dwóch trenerów Fundacji Aplica

   

  Na koniec szkolenia uczestnicy dostają ponadto przydatne materiały oraz certyfikat ukończenia kursu.

   

  Czas trwania i koszt szkolenia:

  • 4-5 godzin (w tym konsultacje po zakończeniu szkolenia)
  • cena ustalana jest indywidualnie